The Oskrivna regler and info page

Dessa regler baseras på The Holy skivafton Orginal

Idé
Grundtanken med Skivafton är att påtvinga sina medmänniskor sin egen musiksmak under kontrollerade former. Ett enastående tillfälle att få lyssna - och då menar jag verkligen lyssna - till musik som man i vanliga fall inte skulle ha en tanke på att köpa eller lyssna till.
Ungefär varannan månad - ibland mer sällan, ibland oftare - träffas ett gäng på 5-6 personer och spelar ett antal låtar för varandra under inmundigande av smärre mängder alkohol eller annan vätska (obs! Frivilligt!). Målet är inte alkoholintag eller party. Målet är att påtvinga andra sin egen musiksmak.

När alla har spelat sina låtar genomförs omröstning (se nedan) och en vinnare utses. Måhända är det inte alltid den bästa låten enligt ditt tycke, men det är ändock en vinnare.

Grundregler
a)Max antal låtar under en skivafton är satt till 30. Så många som möjligt men aldrig fler än totalt 30 låtar.
Exempelvis: 7 personer á 4 låtar = 28, 8 personer á 3 låtar = 24.
b)Det är mycket viktigt att du tar med dig fler än de i förväg stipulerade antalet plattor. Det kan mycket väl hända att någon får förhinder i sista stund och inte kan medverka, eller att någon annan hinner före dej med att spela den låt du själv hade tänkt spela.

c) Endast en låt per artist och DJ får spelas.

d) Flera låtar från ett samlingsalbum eller box får spelas under förutsättning att det är olika artister. I händelse av att du gör detta bör du inte bli förvånad om någon lägger dej detta till last och beskyller dig för dålig fantasi.

e) Flera DJ får spela låtar från samma skiva, låtar med samma artist och samma låt men med annan artist.

f) En låt som spelats på en tidigare Skivafton får inte spelas i samma version igen.

g) Ska du till att spela en låt som är längre än 6 minuter bör du fråga församlingen om det är någon som behöver uträtta ett ärende på närmaste toalett.

h) Om du ska spela någon låt som du har på annat media än CD bör du kontrollera med arrangören att detta går för sig.

Steg 1 - Spelandet
a) Arrangören, dvs den DJ som äger stereoanläggningen, skall innan afton påbörjas se till att det finns lösblad med protokoll, pennor till de flesta samt ha kontrollerat att utrustningen är i fullgott skick. Han ska även se till att det inte spelas någon musik på anläggningen när deltagande DJar anländer. Så kallad pausmusik är ett fördärv. Arrangören skall också förbereda spelordningen medelst små lappar med siffror på. Siffrorna skall indikera i vilken ordning DJarna skall spela sina låtar. Det är lämpligt att arrangören gör detta när alla har anlänt, utifall att någon skulle utebli eller att det har tillkommit någon bonusgäst-DJ. Arrangören bör också se till - på ett eller annat sätt - att Skivaftonen inte blir störd av telefonsamtal eller liknande.
b) När lottdragningen är gjord skall alla under kontrollerade former och i rätt ordning förtälja de andra DJarna vilken plats man har i spelordningen. Hänsyn bör tagas till de ej så kvicka att skriva ned. Spelordningen är sådan att DJarna spelar en låt var i den lottade ordningen därefter spelas den andra låten av respektive DJ och så fortsätter det tills alla låtar är spelade.

c) Innan DJ spelar sin låt skall han presentera artist och titel på låt så tydligt som möjligt. Hänsyn bör även här tagas till de ej så kvicka att skriva ned. Möjlighet finns också att DJ - för att förtydliga - talar om vilket nummer låten har på skivan (CD) eller vilken sida och låt-"nummer" (vinyl och kassett). Andra media än de nämnda har ej prövats inför Lekledningen och därför finns inget prejudicerande fall. I undantagsfall vid speciella tillfällen kan DJ tillåtas att sväva ut i presentationen, men får därvidlag vara beredd på syrliga kommentarer såsom "Jajaja, ska du snacka eller ska du spela?". Återhållsamhet påbjuds vid presentation.

d) Under spelandet av låten skall största respekt visas för DJ och artist. Detta även om du tycker att det är en skit-låt. Tystnad skall iaktas. Helst bör du inte visa alls vad du tycker om låten, för att inte påverka andra i bedömningen. Under tiden som låten spelas skriver alla deltagarna (utom spelande DJ) ned små minnesanteckningar i därför avsett protokoll. Detta görs främst för att bättre komma ihåg låten vid senare omröstning. Hur anteckningarna görs är upp till var och en. Vissa skriver små uppsatser andra bara enstaka stödord. Några använder en preliminär poängsättning andra ritar pilar eller andra symboler.

e) Under spelandet skall också skivkonvolut, fodral och/eller liknande skickas runt bland de andra DJ för påseende, bedömning och insupande av texter och faktauppgifter som kan finnas däruti. Ett fult omslag kan sänka totalbedömningen av låten på samma sätt som ett väldigt snyggt kan höja den. Oftast rör det sig dock om små marginaler i den slutliga poängsättningen. Kommentarer och liknande bör undvikas under runtskickningen. Vid spelande av låt från box får hela boxen tas med för runtskickning.

f) Samtal mellan låtarna får förekomma. Dock bör man undvika subjektiva diskussioner kring nyss spelad låt eller artist. Fakta eller spekulationer är dock tillåtna.

g) Toalettbesök skall helst företas under egen låt.

Steg 2 - Omröstning
a) När alla DJ har spelat alla sina låtar företas omröstning. Ingen musik får spelas under tiden. Du får inte rösta på dina egna låtar.
b) Varje DJ går igenom sina anteckningar och rangordnar låtarna efter eget tycke och smak. Den bästa låten ges 15 poäng, näst bästa 13 poäng, tredje bästa 11 poäng och därefter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ett antal ettor och tre(3) stycken nollor. Antalet ettor är beroende på antalet deltagare och låtar. Detta görs enskilt och utan prat.

c) När alla har satt sina poäng samlas man och själva röstningen påbörjas. En person skall vara utsedd till poängräknare och domare och leder omröstningen. En revisor kan eventuellt utses, eller utse sig själv, för att kontrollera att omröstningsledaren sköter sig och räknar rätt.

d) Varje DJ får, i den ordning som var vid spelningen, kortfattat motivera sin poäng och därefter lämna poängen. Eftersom man inte får rösta på sig själv påbörjas röstningen av DJ nummer två som ger poäng till låt nummer ett, därefter DJ 3 om låt 1 följd av DJ 4 och så vidare.

e) När en låt ges 15 poäng av någon DJ skall samtliga applådera spontant för att hedra både DJ, som har en så god smak enligt somliga, och artist.

f) Omröstningsledaren äger rätt att stoppa alltför utsvävande och ordrika motiveringar. Andra DJ äger rätt att pika och syrligt påpeka att någon orerar lite väl mycket.

g) När samtliga DJ har röstat på de röstningsbara låtarna drar sig omröstningsledaren tillbaka för att sammanställa den totala poängen för samtliga låtar och sätta en placering på dessa. I de fall omröstningsledaren märker att två eller fler låtar slutar på samma poäng kommer den låt med högst enskild poäng först av dessa. Skulle den högsta enskilda poängen vara lika för två eller fler av dessa låtar ser omröstningsledaren på den näst högsta poängen och så vidare. Skulle två låtar slutar på exakt samma totalpoäng och exakt samma enskilda poäng delas placeringen.

Steg 3 - Avslutning
a) Omröstningsledaren samlar alla DJar när han är klar med sin sammanställning och drar den lista som uppkommit nedifrån och upp.
b) Omröstningsledaren nämner plats, artist, låt och totalpoäng för församlingen och börjar med sista plats. Omröstningsledaren bör vara uppmärksam på att alla hinner med att notera i protokollet sagda parametrar. Omröstingsledaren kan i vissa fall komma med egna kommentarer i samband med detta.

c) Skulle någon få totalt noll (0) poäng (termen är: "Bli rund-nollad") får den DJ som spelade låten hög status om han tar skivan och kastar ut den genom fönstret. Fönstret bör vara öppet.

d) När vinnaren blivit presenterad på samma sätt som de övriga skall alla DJ utbrista i applåder för att fira vinnande DJ.

e) När omröstning och presentation så är klara skall vinnande låt och tvåan (runner-up) spelas. Samtal får förekomma under denna spelning men viss återhållsamhet bör iaktas. I de fall flera låtar slutar på samma poäng som tvåan bör även den/dessa låtar spelas. Andra låtar skall inte spelas igen.

f) Vinnaren tituleras "Skivaftonskungen" fram till nästa Skivafton.

Turordning för värdskap
Från början hade vi reglerna att den som blev skivkonung var värd på nästkommande afton. Detta frångicks då "fördelningen" av värdskap blev lite ojämn!
Turordningen som nu gäller är denna:
Lars, Jörgen, Henrik, Thomas, Gert

Samlingsvolymer och t-shirts
Efter cirka tio aftnar spelar lekledningen in en samlingsvolym med samtliga vinnare och tvåor från de senaste omgångarna. Denna CD delas ut till alla reguljära DJs och gäst-DJs som varit med under de omgångar samlingsvolymen gäller. T-shirts finns även tryckta och kan främst köpas av de ordinarie samt gäster men även andra "hangarounds" får köpa tröjan. Priset för tröjan är 150 ynka riksdaler! Obs! Slut, men finns stort intresse kan nytryck göras! Meddela intresse här!

Övrigt
Det bör inte förekomma chips eller annat snax som kan solka ned skivor och omslag.
Rökning är tillåten i lokalen så länge Arrangören och deltagarna tillåter detta.

Grannar bör i vissa fall förvarnas om förestående Skivafton, eftersom volymen på musiken skall vara relativt hög för att få största möjliga digg-känsla.

Sist men inte oviktigast undvik att spela alltför kända och hörda låtar. Det kan ligga dej till last.